Stocktrading Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital är ett viktigt finansiellt nyckeltal som används för att bedöma ett företags lönsamhet och kapitaleffektivitet.

På engelska kallas motsvarande nyckeltal för Return On Equity (ROE) och akronymen ROE är vanligt förekommande även i svenska texter nu för tiden.

I den här artikeln kommer vi att titta på definitionen, beräkningen, betydelsen och användningen av nyckeltalet avkastning på eget kapital i finansiell analys och beslutsfattande.

Vad är avkastning på eget kapital (ROE)?

Avkastning på eget kapital (ROE) är ett mått på den avkastning ett företag genererar från sitt eget kapital, det vill säga ägarnas investerade kapital. ROE ger en indikation på hur effektivt företagets ledning använder ägarnas kapital för att skapa vinst.

Beräkning av avkastning på eget kapital (ROE)

Avkastning på eget kapital= nettoresultat i procent av justerat eget kapital.  

Nettoresultat= resultat efter finansiella intäkter och kostnader. 

Justerat eget kapital= eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld. 

Exempel

Aktiebolaget Skosnörskungen har nettoresultatet 125 000 kronor och ett justerat eget kapital på 250 000 kronor.

125 000 / 250 000 = 0,50

Avkastningen på eget kapital är 50%.

Tolkning av avkastning av eget kapital

  • Hög ROE: En hög ROE indikerar att företaget effektivt använder sitt eget kapital för att generera vinst. Detta är vanligtvis positivt och attraktivt för investerare.
  • Låg ROE: En låg ROE kan tyda på ineffektiv användning av företagets kapital, vilket kan vara en varningssignal för investerare.

Användning av ROE

  • Jämförelse mellan företag: ROE används för att jämföra lönsamheten hos olika företag.
  • Investeringsbeslut: ROE är en viktig faktor för investerare vid bedömning av ett företags lönsamhetspotential.
  • Företagsstrategi: Ledningen kan använda ROE för att bedöma effektiviteten av deras affärsstrategier och kapitalanvändning.

Begränsningar av ROE

  • Skuldsättningens effekt: Ett företag med hög skuldsättning kan ha en artificiellt hög ROE, vilket kan vara missvisande.
  • Inte helt lämplig för jämförelser mellan olika branscher: Vad som är normal avkastning på kapital varierar mellan branscher och nischer, till exempel beroende på risk. Detta gör att den inte alltid är ett lämpligt mått för att jämföra två företag som är verksamma i två olika sektorer.

Tips! Nyckeltalet avkastning på eget kapital bör alltid analyseras tillsammans med nyckeltalen soliditet och skuldsättningsgrad för att ge mer täckande bild av situationen. Till exempel händer det att små, nystartade företag med minimalt eget kapital och väldigt låg soliditet åstadkommer ett högt nettoresultat under ett år och därför också får en mycket hög ROE.

Vikten av att analysera avkastningen på eget kapital över tid

För att få en heltäckande bild av ett företags prestationer är det vanligt bland analytiker att granska ROE över tid. En konsekvent hög eller förbättrad ROE över tid kan vara ett tecken på ett välskött företag.

Vad är en bra avkastning på eget kapital för en investerare?

Detta går inte att fastslå eftersom så många faktorer spelar in, till exempel hur hög risk investeraren är villig att ta och i vilka branscher investeraren kan tänka sig att sätta sina pengar.

Som ”golv” används ibland bankräntan. Varför investera dina pengar i ett företag som ger samma eller lägre avkastning på eget kapital än när man låter pengarna sitta i ett bankkonto? Att investera i ett företag är ju dessutom förenat med högre risk än ett bankkonto.

Hur höjer man ROE?

För en företagsledning som vill höja nyckeltalet ROE finns det flera punkter att jobba med. Grundpelarna är att höja resultatet och/eller minska det justerade egna kapitalet.

Det justerade egna kapitalet kan man minska genom aktieutdelning, men tänk på att när det egna kapitalet minskar kommer det troligen att innebära att nyckeltalet soliditet försämras. Att jobba på att höja resultatet är därför en bättre lösning i de flesta situationer.

Slutsats

Avkastning på eget kapital (ROE) är en kritisk indikator som hjälper både investerare och företagsledare att utvärdera ett företags lönsamhet och kapitalanvändningseffektivitet. Genom att förstå och använda ROE kan man göra mer informerade investeringsbeslut och utvärdera ett företags långsiktiga ekonomiska hälsa.