Stocktrading Balanslikviditet

Balanslikviditet

Balanslikviditet, som på engelska heter current ratio, är ett fundamentalt finansiellt nyckeltal som används för att bedöma ett företags kortfristiga finansiella styrka och likviditet. Den speglar företagets förmåga att betala sina kortfristiga skulder med sina kortfristiga tillgångar. I den här artikeln kommer vi att gå igenom betydelsen, beräkningen och användningen av nyckeltalet balanslikviditet.

Vad är balanslikviditet?

Balanslikviditet är ett förhållande som visar ett företags kortfristiga tillgångar i förhållande till dess kortfristiga skulder. Det är en indikator på företagets finansiella hälsa och dess förmåga att uppfylla sina skuldförpliktelser på kort sikt. En hög balanslikviditet tyder på att företaget har tillräckligt med likvida medel för att hantera sina skulder, medan en låg balanslikviditet kan signalera potentiella likviditetsproblem.

Beräkning av balanslikviditet

Balanslikviditet beräknas genom att dividera ett företags kortfristiga tillgångar med dess kortfristiga skulder.

Formeln är:

Balanslikviditet = Kortfristiga tillgångar (omsättningstillgångar) / Kortfristiga skulder

Kortfristiga tillgångar (omsättningstillgångar) inkluderar kassa, kundfordringar, varulager och andra tillgångar som förväntas omvandlas till kontanter inom ett år. Det rör sig om pengar och om tillgångar som löpande säljs, förbrukas eller omvandlas till likvida medel.

Kortfristiga skulder innefattar bland annat kortfristiga krediter, kortfristiga lån och andra skulder som ska betalas inom ett år. I den här kategorin brukar vi hitta till exempel skulder till leverantörer och checkräkningskrediten hos banken, men även saker som man kanske inte tänker på är en skuld, såsom personalens intjänade semesterdagar.

Tolkning av balanslikviditet

  • Hög balanslikviditet (>1): En ratio över 1 indikerar att företaget har större kortfristiga tillgångar än kortfristiga skulder, vilket är en positiv signal rörande den finansiella situationen för företaget. Tumregeln är att ett bolags balanslikviditet bör vara minst 2, alltså minst 200%.
  • Låg balanslikviditet (<1): En ratio under 1 innebär att företaget har större kortfristig skulder än vad det har kortfristiga tillgångar, vilket kan vara en varningssignal om potentiella likviditetsproblem. Inom vissa nischer är det dock normalt att ligga under 1 och en balanslikviditet under 1 behöver då inte ses som en varningssignal om det inte finns andra nyckeltal som backar upp oron. Det kan till exempel vara okej för ett företag som får betalt från sina kunder långt innan de behöver betala sina leverantörer.
  • En balanslikviditet kring 1: En ratio omkring 1 tyder på att företaget har tillräckligt med tillgångar för att täcka sina skulder, men med liten marginal för oförutsedda utgifter och händelser.

En jätthög balanslikviditet är inte alltid något odelat posivit. Det kan tyda på att omsättningstillgångarna inte utnyttjas tillräckligt effektivt eller att bolagsledningen är rädd för att låta bolaget låna pengar och använda sig av krediter även i situationer där det skulle kunna gynna bolaget. Även här finns det olika tumregler beroende på vilken bransch företaget agerar inom.

Värt att tänka på: Varulagret värderas normalt till inköpspriset. Om företaget har goda utsikter att sälja varorna för betydligt mer är de alltså, på sätt och vis, i en bättre ekonomisk situation än vad balanslikviditeten anger. Om det istället är hög risk att varorna behöver reas ut eller bara kan säljas genom dyra kampanjer innebär det en sämre ekonomisk situation än vad nyckeltalet visar.

Användning av nyckeltalet balanslikviditet

  • Investeringsbedömning: Investerare använder balanslikviditet för att utvärdera ett företags kortfristiga finansiella hälsa och dess förmåga att hantera sina kortfristiga skulder.
  • Kreditbedömning: För långivare och kreditgivare är balanslikviditeten en del av bedömningen när de vill avgöra ett företags kreditvärdighet.
  • Intern finansiell analys: Företagsledare och finansanalytiker använder balanslikviditet för att övervaka och hantera företagets kortfristiga finansiella position.

Begränsningar

  • Inte ett fullständigt mått: Medan balanslikviditet ger insikt om företagets kortfristiga finansiella ställning, tar den inte hänsyn till kvaliteten på tillgångarna eller betalningstiderna för skulderna.
  • Branschspecifika skillnader: Idealisk balanslikviditet kan variera mellan olika branscher. Det är viktigt att jämföra företag inom samma sektor.
  • Ingen garanti för framtidens likviditet: En tillfredsställande balanslikviditet just nu garanterar inte att företaget kommer att kunna hantera framtida finansiella utmaningar.

Skillnad mellan balanslikviditet och kassalikviditet

Ballanslikviditet och kassalikviditet skiljer sig från varandra genom reglerna för vilka tillgångar som ska inkluderas i beräkningen.

När man räknar fram balanslikviditeten tar man inte bara med kassalikviditeten, utan även lager, pågående arbeten och liknande. När man räknar fram nyckeltalet kassalikviditet tittar man endast på de mest likvida tillgångarna, såsom fysiska kontanter och pengar i bankkonton.

På engelska kallas balanslikviditet för current ratio kassalikviditet för quick ratio.

Slutsats

Balanslikviditet är en nyckelindikator för att bedöma ett företags kortfristiga finansiella stabilitet och likviditet. Den är avgörande för investerare, kreditgivare och företagsledare som vill bedöma företagets förmåga att möta sina nuvarande skuldförpliktelser. Trots dess begränsningar är balanslikviditet ett värdefullt verktyg i finansiell analys och kan användas tillsammans med andra finansiella mått för en mer fullständig bedömning av ett företags finansiella hälsa.