Stocktrading Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden (debt-to-equity ratio) är ett centralt finansiellt nyckeltal som används för att bedöma ett företags finansiella hälsa och dess kapitalstruktur. I denna artikel kommer vi att utforska vad skuldsättningsgrad innebär, hur den beräknas, dess användningsområden och dess betydelsen i företagsekonomisk analys.

Vad är skuldsättningsgraden?

Skuldsättningsgraden är ett mått på förhållandet mellan ett företags totala skulder och dess ägarkapital (egenkapital / aktiekapital). Den används för att utvärdera ett företags finansiella situation och risken associerad med dess skuldnivå. En hög skuldsättningsgrad kan indikera en högre risk för investerare och lånegivare, eftersom företaget har finansierat en stor del av sin verksamhet med skulder.

Beräkning av skuldsättningsgraden

Formeln för att beräkna skuldsättningsgraden är:

Skuldsättningsgrad = Totala skulder / Eget kapital

Både kortfristiga och långfristiga skulder ingår i den totala skulden.

Med eget kapital avses ägarnas andel i företaget.

Exempel:

Aktiebolaget Godisråttan har skulder på 1 miljon kronor. Det egna kapitalet uppgår till 750 000 kronor. 1 000 000 / 750 000 = 1,3. Detta innebär att skuldsättningsgraden är 1,3 vilket är det samma som en skuldsättningsgrad på 130%.

Tolkning av skuldsättningsgraden

 • Hög skuldsättningsgrad: En hög skuldsättningsgrad (över 1) kan tyda på att ett företag är högt belånat och kan ha svårigheter att finansiera sin verksamhet framöver.
 • Låg skuldsättningsgrad: En låg skuldsättningsgrad (under 1) indikerar att ett företag är mer självfinansierat och potentiellt mindre riskfyllt.
 • Branchnormer: Olika branscher har olika kapitalstrukturer och risknivåer, och därmed olika tumregler och normer för skuldsättningsgraden. Det här nyckeltalet fungerar bäst för att jämföra olika företag inom samma nisch. Olja och gas är exempel på branscher som ofta ha en mycket hög belåning och hög skuldsättningsgrad.

Vad är en bra eller dålig skuldsättningsgrad?

Detta går inte att säga utan att veta mer om kontexten, och som vi har nämnt är det till exempel olika tumregler som gäller för olika branscher.

Mycket förenklat brukar man dock räkna det som en hög skuldsättningsgrad om detta nyckeltal överstiger 50%. Om skuldsättningsgraden ligger under 25% räknas det som en låg skuldsättningsgrad. I många brancher strävar man inte efter att hamna under 25% utan man vill hellre ligga i spannet mellan 25% och 50%.

Ett företag med hög skuldsättningsgrad är troligen ett företag där vanliga verksamhetsutgifter betalas genom att man lånar pengar. Om ränta höjs kan det blir svårt för företaget att hantera detta.

Användning av skuldsättningsgraden

 • Investeringsbeslut: Investerare använder skuldsättningsgraden för att bedöma ett företags finansiella risk och stabilitet innan de investerar.
 • Långivningsbeslut: Banker och andra kreditgivare ser på skuldsättningsgraden för att avgöra ett företags förmåga att betala tillbaka sina lån.
 • Företagsstrategi: Företagsledare kan använda skuldsättningsgraden för att fatta beslut som påverkar kapitalstrukturen, t ex om de ska finansiera en tillväxtfrämjande åtgärd med lånade pengar eller med eget kapital.

Begränsningar

 • Inte ett fullständigt mått: Skuldsättningsgraden ger inte en komplett bild av ett företags finansiella hälsa och bör användas i kombination med andra nyckeltal.
 • Branschspecifika skillnader: Som nämnts tidigare kan den normala skuldsättningsgraden variera kraftigt mellan olika branscher, så det är viktigt att göra branschspecifika jämförelser.
 • Kontext och timing: Skuldsättningsgraden baseras på historisk data och kan inte alltid korrekt återspegla företagets aktuella finansiella situation.

Hur kan ett företag minska sin skuldsättningsgrad?

 • Minska utgifterna för verksamheten och istället använda de pengarna för att göra större amorteringar på skulderna.
 • Öka intäkterna och använda pengarna för att betala ned skulden.
 • Att samla lånen eller, och möjligt, förhandla om villkoren för dem. Det kan till exempel löna sig att ta ett större och mer långfristigt lån och använda det för att slutbetala småkrediter med höga räntor. De pengar som inte längre går till att betala höga räntor kan användas för att betala av skulder i snabbare takt.
 • Företaget kan förhandla med sina långivare om att omvandla lån till aktier i företaget.
 • Företaget kan öka aktiekapitalet genom att göra fler aktier tillgängliga för investerare. Pengar som kommer in genom att sälja aktier kan användas för att betala ned skulder.

Slutsats

Skuldsättningsgraden är en viktig indikator för att bedöma ett företags finansiella situation och risknivå. Den erbjuder värdefull insikt för investerare, långivare och företagsledare, men bör alltid användas i ett bredare sammanhang för att skapa sig en mer heltäckande bild av företagets totala ekonomiska situation. Att ta hänsyn till branschspecifika faktorer är viktigt. En balanserad skuldsättningsgrad är nyckeln till ett företags långsiktiga finansiella hållbarhet och framgång.