Stocktrading Kassalikviditet

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett viktigt finansiellt nyckeltal som används som en del av bedömningen av ett företags kortfristiga likviditet och finansiella hälsa. På engelska heter det quick ratio, och ibland omnämns det som ”acid test ratio”.

I den här artikeln kommer vi att utforska vad nyckeltalet kassalikviditet innebär, hur det beräknas, dess användningsområden och betydelsen av kassalikviditet i ekonomisk analys.

Vad är kassalikviditet?

Kassalikviditet är en finansiell mätare som utvärderar ett företags förmåga att betala sina kortfristiga skulder med sina mest likvida tillgångar, det vill säga utan att förlita sig på försäljning av lager och liknande. Detta förhållande ger en mer konservativ bild av företagets likviditet än ballanslikviditet (current ratio) eftersom det inte tar med lager och andra mindre likvida tillgångar i beräkningen.

Beräkning av kassalikviditet

Formeln för att beräkna kassalikviditet är:

Kassalikviditet = Kortfristiga tillgångar / Kortfristiga skulder

Kortfristiga tillgångar kan i detta sammanhang till exempel vara kassan, kundfordringar och värdepapper som handlas på en likvid marknad. Lager och andra tillgångar som inte är så likvida räknas inte med.

Kortfristiga skulder innefattar bland annat kortfristiga krediter, kortfristiga lån och andra skulder som ska betalas inom ett år. I den här kategorin brukar vi hitta till exempel skulder till leverantörer och checkräkningskrediten hos banken, men även saker som man kanske inte tänker på är en skuld, såsom personalens intjänade semesterdagar.

Tolkning av kassalikviditet

  • Värde över 1: En kassalikviditet över 1 indikerar att företaget har tillräckligt med likvida tillgångar för att täcka sina kortfristiga skulder utan att förlita sig på försäljning av lager eller dylikt.
  • Värde under 1: Ett värde under 1 kan tyda på potentiella likviditetsproblem, eftersom företaget kanske inte har tillräckligt med lättillgängliga tillgångar för att täcka sina kortfristiga skulder.
  • Branchnormer: Det är viktigt att jämföra kassalikviditet med branschnormer eftersom olika branscher har olika kapital- och lagerkrav.

Användning av kassalikviditet

  • Investeringsanalys: Investerare använder sig av nyckelvärdet kassalikviditet för att bedöma ett företags kortfristiga finansiella stabilitet och dess förmåga att hantera skulder utan att förlita sig på lagerförsäljning.
  • Kreditvärdering: Långivare och kreditanalytiker använder nyckeltalet kassalikviditet som en del av en större bedömning av ett företags kreditvärdighet.
  • Företagsstyrning: Företagsledare och finanschefer använder kassalikviditet för att övervaka och styra företagets kortfristiga ekonomiska hälsa.

Begränsningar

  • Inte ett fullständigt mått: Kassalikviditet tar inte hänsyn till företagets framtida inkomstströmmar eller dess förmåga att generera kassaflöde.
  • Olika branschers natur: Som nämnts är det olika normer som gäller i olika branscher och nischer. För företag som är starkt beroende av lager, som detaljhandels- och tillverkningsföretag, kanske kassalikviditet inte ger en rättvisande bild av deras likviditet, särskilt inte om lagret innehåller produkter som är mycket enkla att snabbt sälja av.
  • Historisk data: Om kassalikviditet baseras på historisk data, till exempel för de senaste 12 månaderna, kanske det inte återspeglar det aktuella finansiella tillståndet.

Skillnad mellan balanslikviditet och kassalikviditet

Ballanslikviditet och kassalikviditet skiljer sig från varandra genom reglerna för vilka tillgångar som ska inkluderas i beräkningen.

När man räknar fram balanslikviditeten tar man inte bara med kassalikviditeten, utan även lager, pågående arbeten och liknande. När man räknar fram nyckeltalet kassalikviditet tittar man endast på de mest likvida tillgångarna, såsom fysiska kontanter och pengar i bankkonton.

På engelska kallas balanslikviditet för current ratio kassalikviditet för quick ratio.

Slutsats

Kassalikviditet är en nyttig indikator för att mäta ett företags kortfristiga likviditetsposition och hur pass enkelt företaget skulle kunna betala av sina kortfristiga skulder utan att sälja av lagret. Det är viktigt att använda detta nyckeltal i kombination med andra finansiella mått för att få en heltäckande förståelse av företagets ekonomiska hälsa. Som med alla finansiella nyckeltal bör tolkningen av kassalikviditet göras med hänsyn till branschspecifika faktorer och företagets övergripande finansiella strategi.