Stocktrading P/E-tal (Förhållandet mellan pris och vinst)

P/E-tal (Förhållandet mellan pris och vinst)

P/E-tal, eller pris/vinst-förhållande, är en av de mest använda nyckeltalen inom aktieanalys och är en viktig komponent av många investeringsstrategier. P står för det engelska ordet Price och E står för Earnings. Det visar förhållandet mellan ett företags aktiekurs och dess vinst per aktie.

Denna artikel handlar om P/E-talet, hur man räknar fram det, dess betydelse och hur det används inom finansvärlden.

Vad är P/E-talet?

P/E-talet visar pris/vinst-förhållandet och ger en indikation på vad marknaden är villig att betala för varje krona av företagets vinst. Med andra ord, det visar förhållandet mellan ett företags aktiekurs och dess vinst per aktie (Earnings Per Share, EPS).

Beräkning av P/E-talet

P/E-talet beräknas genom att du delar aktiekursen med vinsten per aktie (EPS) efter skatt.

P/E tal = Aktiekurs / Vinst per aktie (efter skatt)

Exempel:

Aktien handlas till 95 kronor.

Vinsten per aktie är 10 kronor (efter skatt).

95 / 10 = 9,5

P/E-talet är 9,5

EPS kan beräknas på årligt basis (de senaste 12 månaderna) eller på prognostiserad framtida vinst.

Betydelsen av P/E-talet

 • Värderingsverktyg: P/E-talet är ett centralt verktyg för att värdera aktier. Ett högt P/E-tal kan tyda på att aktien är övervärderad, eller att investerarna förväntar sig hög tillväxt i framtiden. Ett lågt P/E-tal kan å andra sidan indikera att aktien är undervärderad.
 • Jämförelser: P/E-talet används ofta för att jämföra företag inom samma bransch eller för att bedöma den övergripande marknadens värdering.
 • Investeringsbeslut: Investerare använder P/E-talet för att identifiera potentiella investeringsmöjligheter och för att fatta välgrundade beslut.

Användning av P/E-talet

 • Marknadsanalys: P/E-talet hjälper analytiker och investerare att förstå marknadens syn på ett företag jämfört med dess konkurrenter.
 • Portföljstrategi: Investerare kan använda P/E-talet för att balansera sin portfölj med en blandning av hög- och lågvärderade aktier.
 • Trendanalys: Genom att följa förändringar i P/E-talet över tid kan investerare få insikter om hur marknadssentimentet förändras.

Begränsningar av P/E-talet

 • Inte alltid fullständigt: P/E-talet tar inte hänsyn till företagets tillväxtpotential, skuldsättning eller andra finansiella faktorer.
 • Branschspecifika skillnader: P/E-tal varierar kraftigt mellan olika branscher, vilket gör det viktigt att jämföra företag inom samma sektor.
 • Kortsiktiga snedvridningar: Exceptionella händelser kan tillfälligt påverka vinsten per aktie och därmed P/E-talet, vilket kan ge en missvisande bild.

Hur man tolkar P/E-talet

 • Relativ värdering: Jämför P/E-talet med branschgenomsnittet och historiska värden för att få en bättre bild av om aktien är högt eller lågt värderad.
 • Se bortom siffran: Analysera även andra finansiella nyckeltal och företagets fundamenta för en mer nyanserad bild.
 • Marknadstrender: Beakta övergripande marknadstrender och ekonomiska förutsättningar som kan påverka P/E-talens relevans.

Negativt P/E-tal

När P/E-talet ligger under noll blir det mindre relevant och aktieanalytiker kommer att titta mer på andra faktorer för att bedöma företaget och marknadens sentiment. Det är huvudsakligen för företag som gör vinst och som har ett positivt P/E-tal som P/E-talet har stor betydelse vid analysen.

När ett företag inte gör någon vinst eller till och med går med förlust kommer P/E-talet vanligen att skrivas ut som N/A (”not applicable”). Att faktiskt skriva ut ett P/E-tal som ligger på minus är inte brukligt, även om man givetvis kan räkna fram det om man vill.

P/E-talets betydelse vid företagsförvärv

Om ett aktiebolag önskar förvärva ett annat bolag som har ett högre P/E-tal är det brukligt att aktiebolaget vill betala i kontanter eller skuldsätta sig istället för att betala med egna aktier. I teorin spelar det ingen roll för värderingen, men i verkligheten tenderar det att ha en påverkan och bli det naturliga valet när man önskar minska eller helt undvika en utspädning av vinsten.

På samma vis brukar ett aktiebolag som vill förvärva ett annat bolag med lägre P/E-tal vara mer benäget att erbjuda egna aktier som betalning för förvärvet.

P/E-talets betydelse för bolagets ledning

För ett börsnoterad aktiebolag är P/E-talet vanligen något som ledningen bryr sig mycket om och de brukar vara starkt motiverade att försöka få upp P/E-talet, både kortsiktigt och på lite längre sikt. Detta kan påverka deras beslutsfattande på flera olika vis.

I ett företag som har ett högt P/E-tal men volatila vinster kan ledningen vilja hitta lösningar för att jämna ut vinsterna och öka riskspridningen. Skapandet av konglomerat innebär ofta en rörelse i den riktningen.

Om företagets ledning vill skapa intrycket av att aktiebolaget alltid sakta med säkert ökar sina vinster, och på så vis även P/E-talet, kan de bli lockade att göra vissa val när det gäller bokföringen som ”gömmer under” delar av vinsten under goda år för att sedan kunna använda pengarna för att täcka upp för förluster under svårare år.

I ett företag där P/E-talet är lågt kan ledningen vara motiverad att låta företaget förvärva mindre företag som befinner sig i en period av snabb tillväxt, eftersom det kan hjälpa till att förändra marknadens inställning till aktien.

Slutsats

P/E-talet är ett viktigt verktyg för aktieanalys och kan ge värdefulla insikter när det gäller att värdera och jämföra företag. Det är dock viktigt att använda det som en del av en bredare analys och att vara medveten om dess begränsningar. Genom att kombinera P/E-talet med andra finansiella nyckeltal och en djupgående analys av företagets fundamenta kan investerare fatta mer informerade och effektiva investeringsbeslut.