Stocktrading Kundfordringsomsättning

Kundfordringsomsättning

Kundfordringsomsättning är en central finansiell nyckeltal som spelar en viktig roll i företagens finansiella analys. Denna artikel utforskar vad kundfordringsomsättningen är, hur den beräknad och dess betydelse.

Vad är kundfordringsomsättning?

Kundfordringsomsättningen är ett mått som används för att bedöma hur effektivt ett företag hanterar sina kundfordringar. Det är ett mått på antalet gånger företaget lyckas omvandla sina kundfordringar till kontanter under en viss period, vanligtvis ett år.

Beräkning av kundfordringsomsättning

Formeln för att beräkna kundfordringsomsättningen är:

Kundfordringsomsättning=Nettoförsäljning / Genomsnittliga kundfordringar

Nettoförsäljningen avser företagets totala försäljningsintäkter minus eventuella returer eller rabatter.

Genomsnittliga kundfordringar är ett genomsnitt av kundfordringarna i början och slutet av den period man gör beräkningen för.

Vikten av kundfordringsomsättning

 • Kontantflöde: En hög omsättningshastighet indikerar att företaget effektivt samlar in sina kundfordringar, vilket leder till bättre kontantflöde.
 • Kreditpolitik: Måttet kan också ge insikter om företagets kreditpolicy och kundkreditvärdighet.
 • Finansiell hälsa: God hantering av kundfordringar är viktig för företagets likviditet och övergripande finansiella hälsa.

Användning av kundfordringsomsättning

 • Kreditkontroll: Genom att analysera kundfordringsomsättningen kan företag utvärdera och förbättra sin kreditkontrollprocess.
 • Jämförelseanalys: Nyckeltalet kundfordringsomsättning används för att jämföra prestanda över tid eller mot konkurrenter inom samma bransch.
 • Investeringsbeslut: Analytiker och investerare använder denna nyckeltal för att bedöma företagets effektivitet i att hantera kundfordringar och dess påverkan på kontantflöden.

Begränsningar

 • Branschvariationer: Omsättningshastigheten kan variera beroende på bransch, vilket gör det viktigt att göra jämförelser inom samma sektor.
 • Kreditvillkor: Företag med striktare kreditvillkor kan ha högre omsättningshastighet, men det kan också leda till minskad försäljning om kunder väljer konkurrenter med mer fördelaktiga betalningsvillkor.

Hur man förbättrar kundfordringsomsättningen

För att förbättra kundfordringsomsättningen kan företag:

 • Förbättra faktureringsprocessen: Snabb och korrekt fakturering kan påskynda betalningsprocessen.
 • Stärka kreditkontrollen: Använda noggrann kreditkontroll för att minimera risk för obetalda fordringar.
 • Erbjuda incitament: Incitament för tidig betalning kan uppmuntra kunder att betala snabbare.

Kundfordringar i procent av nettoomsättning

Ett annat tal som det kan vara bra att hålla koll på i detta sammanhang är kundfordringar i procent av nettoomsättningen. Detta visar hur stor del av omsättningen som binds i kundfordringar. Detta kommmer i sin tur att påverkas av faktorer som kredittider och hur pass bra kunderna är på att faktiskt betala sina skulder.

Formel:

Kundfordringar i procent av nettoomsättningen = Kundfordringar / Nettoomsättning

Kundfordringarna ska redovisas inklusive moms för momspliktig försäljning. För att få en rättvisande bild bör omsättningen därför räknas upp med momsen i de fall det rör sig om momspliktig försäljning.

I Sverige brukar man sträva efter att det här talet ska ligga på 8,33% om företaget tillämpar 30 dagars kredittid på fakturorna.

Tips! För företagets interna skötsel är det vanligt att man kontinuerligt räknar fram det här talet för ”rullande 12”. Rullande 12 innebär att man visar siffran som ett årsresultat till och med den senaste månaden, istället för att bara visa förra månadens resultat och en gång om året visa ett helårsresultat. Det gör att man får ännu bättre koll på hur det går med kundfordringarna i relation till nettoomsättningen.

Slutsats

Kundfordringsomsättningen är ett viktigt verktyg för att bedöma hur effektivt ett företag hanterar sina kundfordringar. Genom att förstå och förbättra detta mått kan företag förbättra sitt kontantflöde, minska kreditrisken och förstärka sin finansiella ställning. Det är en viktig del av företagets övergripande finansiella strategi och bör övervakas regelbundet för optimal ekonomisk förvaltning.