Stocktrading Lagrets omsättningshastighet

Lagrets omsättningshastighet

Lagrets omsättningshastighet, även kallad lageromsättningshastighet, är ett finansiellt nyckeltal som används som stöd när man behöver bedöma hur effektivt ett företag hanterar sitt lager. Denna artikel handlar om lageromsättningshastigheten, hur den beräknas, dess betydelse och hur talet används i affärsvärlden.

Vad är lageromsättningshastighet?

Lageromsättningshastigheten visar hur ofta ett företag säljer och ersätter sitt lager under en given period. Detta mått hjälper företag att förstå hur effektivt de hanterar sitt lager, vilket kan vara en kritisk del av verksamhetens lönsamhet och operativa effektivitet.

Nyckeltalet räknas vanligen fram för ett år och anger då hur många gånger under ett år som varulagret omsätts.

Beräkning av lagrets omsättningshastighet

Lageromsättningshastigheten beräknas enligt följande formel:

Omsättningshastighet = Kostnaden för sålda varor / Genomsnittligt lagervärde under perioden

Kostnaden för sålda varor är kostnader för inköp och/eller tillverkning av de varor eller tjänster som sålts under perioden.

Genomsnittligt lagervärde under perioden räknar man fram genom formeln (Ingående lagersaldo + Utgående lagersaldo) dividerat med 2.

Exempel:

Katrins Karameller har ett ingående lagersaldo på 100 000 kronor den 1 januari. Vid årets slut är lagersaldot 120 000 kronor. Det genomsnittliga lagersaldot är (100k + 120k) / 2 = 110k.

För detta år var kostnaden för sålda varor 1 miljon kronor.

1 miljon kronor / 110 000 kronor = 9,09

Under året har Katrins Karameller alltså omsatt lagret 9,09 gånger.

Varför är det viktigt hur snabbt lagret omsätts?

 • Kapitalanvändning: En hög lageromsättningshastighet tyder på att företaget använder sitt kapital effektivt och minimerar kostnader som är förknippade med lagerhållning.
 • Likviditet: En hög omsättning indikerar att företaget snabbt kan omvandla lager till kontanter, vilket är viktigt för likviditeten. En låg omsättning kan orsaka likviditetsproblem och inkurans, vilket i sin tur kan leda till behov av att rea ut lagret till sämre priser.
 • Produktens livscykel: Måttet hjälper företag att identifiera produkter som inte säljer bra och därmed undvika överflödigt lager.

Användning av det här nyckeltalet

 • Lagerstyrning: Genom att övervaka lageromsättningshastigheten kan företag optimera sina lagerhållningsstrategier för att säkerställa att de har rätt mängd och typ av varor på lager.
 • Ekonomisk analys: Analytiker och investerare använder detta mått för att bedöma ett företags effektivitet och jämföra dess prestanda med konkurrenter.

Begränsningar

 • Branschspecifika skillnader: Lageromsättningshastigheten kan variera kraftigt mellan olika branscher, vilket gör det svårt att göra jämförelser över branschgränserna. I vissa nischer är normen att man omsätter lagret en gång i veckan och i andra nischer kan en gång per år ses som rimligt och bra. Tänk också på att vissa branscher och produkter är mer utsatta för säsongsvariationer.
 • Typ av företag: Det här nyckeltalet används främst av handelsföretag och vid analysen av handelsföretag. För andra typer av företag kan det vara mindre användbart.
 • Kvalitet vs. kvantitet: En hög omsättningshastighet är inte alltid positiv, särskilt inte om man inte kan fylla på lagret snabbt nog. Lagerbrist kan leda till missnöjda kunder och lägre förtroende för företaget över tid. En hög omsättning av lagret kan också vara illavarslande om den höga omsättningen uppnås genom att man ständigt rear ut varor eller kör kostsamma kampanjer för att snabbt tömma lagret i sina försök att få upp det här nyckeltalet.

Att förbättra lagrets omsättningshastighet

För att förbättra lageromsättningshastigheten kan företag:

 • Optimera lagerhantering: Implementera effektiva lagerhanteringssystem. Man kan till exmepel behöva göra mindre men mer frekventa inköp.
 • Förbättra efterfrågeprognoser: Använda dataanalys för att bättre förutspå kundefterfrågan.
 • Förvalta produktmix: Fokusera på produkter med högre omsättningshastighet och fasa ut lågpresterande produkter. Man kan behöva göra en djupare analays där man räknar ut omsättningshastigheten för enskilda varugrupper eller till och med enskilda produkter.

Slutsats

Omsättningshastigheten för lagret är ett viktigt tal när man vill bedöma och förbättra ett företags lagerhantering och övergripande ekonomiska hälsa. Genom att förstå och aktivt hantera denna nyckeltal kan företag effektivisera sina operationer, minska kostnader och öka lönsamheten.