Stocktrading Soliditet (Equity Ratio)

Soliditet (Equity Ratio)

Ett företags soliditet är ett viktigt finansiellt nyckeltal som används för att utvärdera ett företags finansiella stabilitet och kapitalstruktur. På engelska kallas det här nyckeltalet för equity ratio.

I dne här artikeln kommer vi att titta på innebörden av nyckeltalet soliditet, hur det beräknas, användningsområden och dess betydelse i företagsanalys.

Vad är soliditet (equity ratio)?

Soliditet är ett mått som visar hur stor del av ett företags totala tillgångar som finansieras med eget kapital (ägarnas insats). Detta nyckeltal ger en indikation på företagets finansiella hälsa och hur det står rustat för att möta ekonomiska utmaningar.

Beräkning av soliditet

Formeln för att beräkna soliditet är:

Soliditet=Eget Kapital / Totala Tillgångar​

Här representerar eget kapital summan av alla ägarnas insatser och eventuella ackumulerade vinster. Totala tillgångar inkluderar allt företaget äger.

Soliditet beräknad på justerat eget kapital och totalt kapital

En annan vanligt förekommande metod för att bedöma soliditeten hos ett företag är att göra en beräkning baserad på justerat eget kapital och totalt kapital.

Justerat eget kapital = Eget kapital + (Obeskattade reserver * (1 – skattesats))

Tolkning av soliditet

  • Hög soliditet: En hög kvot (nära 100% / nära 1) innebär att en stor del av företagets tillgångar finansieras med eget kapital, vilket kan ses som en indikator på finansiell styrka och lägre risk.
  • Låg soliditet: En låg kvot antyder att företaget är mer beroende av skuldfinansiering, vilket kan öka de ekonomiska riskerna.

Vad räknas som god soliditet och vad räknas som dålig soliditet?

Detta beror mycket på vilken bransch företaget är verksam i, och en analytiker som gör en mer heltäckande bedömning kommer också att ta hänsyn till i vilket skede bolaget befinner sig och om det är i en tillväxtfas. Analytikern kommer också att titta på hur soliditeten har rört sig över flera år, för att se om bolaget rör sig i någon viss riktning.

Förenklat kan man säga att en soliditet över 50% brukar räknas som god/hög soliditet. Om soliditeten ligger under 25% är det en dålig/låg soliditet.

Fastighetsbranschen är ett exempel på en bransch där det är vanligt med en soliditet som är lägre än för det genomsnittliga svenska bolaget. Inom fastighetsbranschen är det vanligt att i mycket hög utsträckning finansiera verksamheten med lån, till exempel för att köpa fastigheter och göra nybyggnationer.

Att inte ha några skulder alls innebär mycket hög soliditet, men detta är inte automatiskt det bästa valet för ett företag. En mycket hög soliditet kan till exempel bero på att det inte har skett något utvecklingsarbete och/eller investeringar på länge och det är därför ingen upplåning har skett.

Ibland beror en låg soliditet på att bolaget går med förlust, men så är inte alltid fallet. Till exempel kan utvidgningar och investeringar som finansieras med lån dra ned soliditeten, så att det nyckeltalet blir lågt trots att företaget går med vinst. Det är först när både tillväxten och soliditeten blir låg samtidigt som analytikerna brukar börja bli riktigt oroliga över bolaget.

Hur kan ett företag påverka sin soliditet?

För att höja soliditeten kan ett företag till exempel betala av på skulder. Ibland används en nyemission eller aktieägartillskott för att få in mer pengar och öka bolagets soliditet.

Att låna mer pengar sänker bolagets soliditet och det samma gäller för aktieutdelningar. Aktieutdelningar sänker soliditeten eftersom pengarna till en aktieutdelning tas från bolagets egna kapital.

Användning av soliditet

  • Investeringsbedömning: Investerare använder soliditet för att bedöma ett företags risknivå och dess förmåga att hantera finansiella motgångar.
  • Företagsledningens beslut: Ledningen kan använda kvoten för att utvärdera företagets kapitalstruktur och fatta beslut om framtida finansieringsstrategier.
  • Kreditvärdering: F långivare och kreditvärderingsinstitut är soliditeten ett av de nyckeltal som används för att bedöma ett företags kreditvärdighet.

Begränsningar

  • Ger inte hela bilden: Trots dess användbarhet ger nyckeltalet soliditet inte en fullständig bild av företagets ekonomiska situation och bör kompletteras med andra finansiella mått.
  • Branschvariationer: Olika branscher har olika normer för kapitalstrukturer, vilket gör det viktigt att jämföra företag inom samma sektor.

Slutsats

Soliditet är ett centralt nyckeltal för att förstå ett företags kapitalstruktur och finansiella ställning. En balanserad kvot indikerar att företaget har en sund balans mellan eget kapital och skuldfinansiering, vilket är avgörande för dess långsiktiga ekonomiska hållbarhet. Investerare, företagsledare och långivare använder denna kvot för att fatta välgrundade beslut relaterade till finansiell hälsa och riskhantering.