Stocktrading Rörelsemarginal

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen är en viktig finansiell indikator som används för att bedöma ett företags lönsamhet och effektivitet. I den här artikeln kommer vi att ta en titt på rörelsemarginalen, dess definition, hur den beräknas, dess betydelse och hur den används inom fältet företagsekonomi.

På engelska heter rörelsemarginalen ”operating margin”.

Vad är rörelsemarginal?

Rörelsemarginalen, även känd som operativ marginal, är en lönsamhetsmått som visar hur stor del av varje försäljningsintäkt som blir kvar som rörelseresultat efter att alla rörelsekostnader har dragits av. Den är ett uttryck för hur effektivt ett företag kan omvandla sin omsättning till vinst.

Rörelsemarginalen visar hur stor procent av omsättningen som blir kvar för att täcka utgifter som räntor och skatt, och förhoppningsvis också räcka till att ge företaget en vinst.

Beräkning av rörelsemarginalen

Rörelsemarginal = Rörelseresultat efter avskrivningar/nettoomsättning

Nyckeltalet anges i procent.

Exempel: Aktiebolaget Gottegrisen har en rörelsemarginal på 12%. Detta innebär att företaget tjänar 0,12 kronor (före finansiella poster som räntebetalningar och skatter) på varje intjänad krona.

Vad är rörelseresultatet?

Rörelseresultatet är rörelseintäkterna minus rörelsekostnaderna.

Vad är en bra rörelsemarginal?

Vad som anses vara en bra rörelsemarginal varierar rejält mellan olika branscher och nischer. Till exempel är det inte ovanligt att hotell och restauranger har en låg rörelsemarginal i jämförelse med andra sektorer; att den ligger på några få procent är inte ovanligt. För fastighetsbranschen ligger snittet mycket högre och ungefär 13% rörelsemarginal ses som fullt normalt.

Om rörelsemarginalen är negativ går företaget med förlust.

Tolkning av rörelsemarginalen

 • Hög rörelsemarginal: En hög rörelsemarginal indikerar att företaget effektivt omvandlar försäljning till vinst, vilket är tecken på god kostnadskontroll och lönsamhet.
 • Låg rörelsemarginal: En låg rörelsemarginal kan antyda höga driftskostnader i förhållande till försäljning, vilket kan vara en varningssignal för företagets ekonomiska hälsa.

Användning av rörelsemarginalen

 • Jämförelse mellan företag: Rörelsemarginalen är användbar för att jämföra lönsamheten hos företag inom samma bransch, eftersom den tar hänsyn till driftseffektivitet.
 • Trendanalys: Genom att analysera förändringar i rörelsemarginalen över tid kan företagsledare identifiera trender och mönster i verksamheten och vidta åtgärder för att förbättra lönsamheten.
 • Investeringsbeslut: Investerare använder ofta rörelsemarginalen som en indikator på ett företags långsiktiga lönsamhet och stabilitet när de fattar investeringsbeslut.

Begränsningar av Rörelsemarginalen

 • Branschspecifika skillnader: Rörelsemarginalerna varierar avsevärt mellan olika branscher, vilket gör det viktigt att göra branschspecifika jämförelser.
 • Inte ett fullständigt mått: Rörelsemarginalen tar inte hänsyn till finansiella och extraordinära poster. Det är viktigt att titta på fler faktorer än enbart rörelsemarginalen när man analyserar ett företag.

Hur kan ett företag öka sin rörelsemarginal?

Ett företag kan öka sin rörelsemarginal på två vis:

 • Öka sina intäkter
 • Minska sina kostnader och avskrivningar

Är rörelsemarginal det samma som vinstmarginal?

Nej, detta är två olika mått.

 • Vinstmarginalen visar hur stor vinsten är i förhållande till omsättningen.
 • Rörelsemarginalen visar hur stor del av varje försäljningsintäkt som blir kvar som rörelseresultat efter att alla rörelsekostnader har dragits av

Slutsats

Rörelsemarginalen är ett viktigt verktyg för att bedöma ett företags operativa effektivitet och lönsamhet. Genom att analysera denna nyckeltal kan företagsledare och investerare få insikter i företagets ekonomiska hälsa och potential för framtida tillväxt. Att förstå och använda rörelsemarginalen effektivt är en kritisk del av finansiell analys och företagsledning.